Mohou bakterie pomoci s kvalitou vody v rybnících a ve vodních nádržích?

Posledních několik let vnímáme změnu v rozložení a intenzitě srážek, intenzifikaci zemědělství a hlavně rostoucí teploty. A to jsou hlavní příčiny snižování kvality vody v rybnících a ve vodních nádržích. Rostoucí počty dnů, které v létě přesahují 35 °C, samozřejmě přispívají i k rostoucí teplotě vody.

Vliv má také intenzivní zemědělství a změna množství dešťů na krátké, ale silné srážky. Ty pak u polí splachují jak půdu, tak hnojiva do řek, které většinou slouží i jako zdroj vody pro rybníky. To vše má za následek zanášení nádrží a rybníků bahnem, zvyšování úživnosti (trofie) vody a náhlé bujení sinic (vodního květu). A všechny tyto vlivy mohou vést k hromadným úhynům ryb, což hlavně u komerčního chovu v rybnících, kde je koncentrovaná populace ryb, způsobuje dokonce i vážné ekologické katastrofy.

rybnik

Dokážou bakterie snížit rizika plynoucí z výše vyjmenovaných příčin?

Odpověď je ano, dokážou. Pojďme si ale podrobněji popsat, jaký efekt má dodání bakteriální směsi RYBEKO.

Každá velká nádrž nebo rybník má specifické podmínky. Liší se objemem vody, hloubkou, vrstvou a složením detritu (bahna), složením vody (obsah dusíkatých látek, fosforu, pH atd.), tím, zda má vodní nádrž přítok a odtok, nebo ne. Dále pokud se jedná o rybník, tak i koncentrace a druh rybí obsádky a způsob chovu (intenzivní krmení) nebo přirozený chov v rybníku bez dokrmování. Toto jsou hlavní podklady, kterými se vodní nádrže liší, a také důležité informace, jež mohou vést k prevenci problémů s přebujením sinic, tvorbou bahna a úhynem ryb.

bakterie-do-vody

Bakteriální přípravek RYBEKO dokáže díky komplexnímu složení synergicky působících mikroorganismů a probiotických bakterií nastavit podmínky, kdy dojde ke snížení úživnosti (trofie) vody v nádrži, což vede k úbytku populace sinic. Bakterie do rybníků a nádrží RYBEKO obsahují probiotické kultury zlepšující imunitu ryb a jsou prevencí virových nákaz, které vedou ke značným ztrátám v rybí obsádce. Nejčastěji se jedná o Jarní virémii kaprů, KOI herpes virus (KHV) a v poslední době o Spavou nemoc KOI kaprů (CEV). 

Ale zpět ke kvalitě vody. Přebujelé množství sinic je problémem nejen v přírodních nádržích pro koupající se lidi, kde hrozí riziko alergických reakcí nebo zažívacích potíží kvůli toxinům v nich obsažených. Přemnožené sinice způsobují velké problémy i u chovných rybníků či u nádrží určených ke sportovnímu rybolovu. V neposlední řadě se jedná i o negativní estetický prvek v krajinném rázu s vodní plochou.

Pokud podmínky dovolí přebujení vodního květu sinic, může nastat velký problém. Samotné sinice jsou v malé míře prospěšné a jako zástupce fytoplanktonu dodávají do vody kyslík. Ale pokud nastanou podmínky a sinice se přemnoží, tak se na hladině vytvoří velká vrstva vodního květu, která zastíní hladinu. Například pod hladinou řasy kvůli nedostatku slunečního svitu zastaví fotosyntézu a tím
i produkci kyslíku a sinice pak uhynou.

Přes den dochází u hladiny díky fotosyntéze k přesycení kyslíkem a v noci se zase kyslík spotřebovává.  Pokud ještě nastane během letních měsíců období bouřek, kdy klesne tlak, tak může dojít i k odumření části sinic z vrstvy vodního květu. Odumřelé sinice klesnou na dno
a zvýší tak organické zatížení vody. Tím pádem dojde k jejich rozkladu, při kterém se spotřebovává kyslík a vznikají toxické látky jako amoniak, sulfan, metan atd. Při rozkladu se zvyšuje i pH, což zvyšuje toxicitu amoniaku ve vodě. Toto v důsledku vede k úhynu ryb a opětovnému zvýšení živin (trofie) ve vodě nádrže.

A cyklus se uzavřel, protože jak víme, vysoká úživnost vody (trofie) vede opět k nárůstu fytoplanktonu, tedy i sinic.

Co je třeba udělat, aby byla dobrá kvalita vody v nádržích hlavně přes letní měsíce?

 • Nepřerybňovat rybník nebo nádrž.
 • Mít vyváženou rybí obsádku obohacenou i o dravé ryby, které redukují planktonožravé ryby.
 • Dostatek litorálních rostlin v příbřežních zónách, které fungují jako kořenová čistička.
 • Omezit intenzivní příkrm ryb.
 • Nadávkovat bakterie RYBEKO jako prevenci přebujení vodního květu.
 • Na březích vysázet stromy, které vytváří stín a částečně zabraňují přehřívání vody.

Vodní prvky v krajině jsou a hlavně budou hrát velmi důležitou roli v lokálním hospodaření s vodou. Je důležité udržet kvalitu vody na vyhovující úrovni, a to pro život nejen ve vodě, ale i v jejím okolí.

rybeko

RYBEKO - bakterie do rybníků a nádrží

 • Vytváří  ve vodě biologickou rovnováhu
 • Významně redukuje obsah živin ve vodě
 • Snižuje tvorbu vodního květu tedy sinic
 • Redukuje vrstvu organické bahna
 • Pozitivně působí na zdraví rybí osádky
 • Probiotické bakterie snižují výskyt patogenů ve vodním prostředí
 • Zlepšuje imunitu ryb a a jejích odolnost vůči virovým infekcím
 • Ekologický výrobek bezpečný pro lidi, zvířata, ptáky a hmyz
Vyčistit vodu